Samotnik-Pustelnik

39 tekstów – auto­rem jest Sa­mot­nik-Pus­telnik.

Sa­mot­ność to nicość 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 lutego 2017, 20:35

"Cza­sami diabeł poz­wa­la ludziom wieść życie wol­ne od kłopotów, bo nie chce, by zwróci­li się do Bo­ga. Twój grzech jest jak więzien­na ce­la, ale miła i przy­jem­na, a To­bie się wy­daje, że nie ma pot­rze­by z niej wychodzić. Drzwi są sze­roko ot­warte, aż pew­ne­go dnia czas się skończy i drzwi ce­li zam­kną się z hu­kiem. I nag­le... będzie za późno." 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 18 lutego 2017, 21:05

By­cie in­nym jest normalne.... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 lutego 2017, 16:59

Saga

**Ok­res dzieciństwa nie trwa od mo­men­tu na­rodzin do chwi­li osiągnięcia pew­ne­go wieku. Nie jest tak, że dziec­ko do­ras­ta i odkłada na bok swo­je dziecięce spra­wy. Dzieciństwo to króles­two, w którym nikt nie umiera,, Stephe­nie Meyer 

opowiadanie • 12 lutego 2017, 18:36

Pytanie Cz.1.

Opisz swój ulu­biony ka­wałek życia. 

list • 11 lutego 2017, 19:35

Dzień po dniu.....

Żyj tak jak­by to był os­tatni dzień... 

list • 11 lutego 2017, 14:15

Woj­na nig­dy się nie zmienia,ale woj­na zmienia ludzi..... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 11 lutego 2017, 14:13

Cza­sami gdy ot­wiera­my oczy to wte­dy jest za późno.... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 lutego 2017, 19:50

Cza­sami trze­ba się wypłakać żeby wróciła równowaga... 

aforyzm • 10 lutego 2017, 19:40

Naj­większym pa­sożytem człowieka jest ZŁO.... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 19:38

Samotnik-Pustelnik

Samotnik-Pustelnik

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 lutego 2017, 20:47Logos sko­men­to­wał tek­st Samotność to­nicość

27 lutego 2017, 20:00Samotnik-Pustelnik wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 lutego 2017, 13:13Samotnik-Pustelnik wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 lutego 2017, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Bycie in­nym jest nor­malne....  

18 lutego 2017, 17:42natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Bycie in­nym jest nor­malne....  

12 lutego 2017, 15:59M44G sko­men­to­wał tek­st Dzień po dniu.....  

11 lutego 2017, 22:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pytanie Cz.1.  

11 lutego 2017, 19:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pytanie Cz.1.  

11 lutego 2017, 19:38Samotnik-Pustelnik sko­men­to­wał tek­st Pytanie Cz.1.  

11 lutego 2017, 14:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Dzień po dniu.....